Klima, energi og luft

Klima, energi og luft

Mål: Med mer transport sjøveien skal vi kutte det totale klimagassutslippet. Oslo Havn KF jobber for et renere hav, friskere luft og en grønnere by.

Sjøveien er miljøveien! Mer transport fra vei til sjø er Oslo Havns viktigste bidrag til klimaarbeidet.

Oslo Havn KF har gjennomført unike klimastudier som viser at sjøtransporten er viktig for å redusere klima- og luftutslipp. 
Her er et sammendrag av studien.

Dårlig luft langs veiene - sjøveien er miljøveien
Oslo har for høy konsentrasjon av NO2, og opphoping av nitrogendioksid kan være helsefarlig noen steder i Oslo. Vedfyring og veitrafikk er den største kilden til svevestøv i byen. Veitrafikken står for 82% av NOx utslippene. Bare 9% er fra Oslo havn. Cruisetrafikken på sommeren gjør at utslippet øker, mens det er vinteren Oslo opplever dårligst luftkvalitet.
I 2014 kartla Oslo Havn KF totale luftutslipp fra hele havna, med bakgrunn i skipsanløpene fra året før. Våre data er inkludert i Tiltaksutredningen og sett i sammenheng med utslipp i kommunene Oslo og Bærum.

Se Faktaark luftutslipp

For mer informasjon ta kontakt med heidi.neilson@oslohavn.no.

Et containerskip til Oslo erstatter 10 km kø på veien. Et vanlig containerskip som seiler inn Oslofjorden erstatter ca. 400 semitrailere på hovedveiene mot Oslo. Hvis disse trailerne kjørte i kø, ville køen være omtrent 10 km lang. Skipet og traileren er vist i samme målestokk.

Klima, energi og luft

Oslo Havn ønsker å redusere utslipp til luft fra havnedriften. Tiltak som elektrifisering av bilparken og havneutstyret bidrar, og de store kuttene skjer med mer miljøeffektiv containterdrift, samt flere miljøeffektive skip og drivstoff. Kravene til svoveldirektivet krever at skip må benytte mer miljøvennlig drivstoff, eller bruke skrubbere fra og med januar 2015.

Landstrøm er et populært tiltak i Oslo Havn. Color Line bruker landstrøm på begge sine skip hver eneste dag i Oslo. Oslo Havn utreder hva som skal til for å tilby landstrøm til cruiseskip og containerskip i framtiden. Landstrøm krever store investeringer både for havna og rederiene, og det kutter luftutslipp kun dersom vi har brukere som benytter seg av landstrøm.

Faktaark landstrøm til ferger og cruiseskip

Oslo Havns landstrømpolicy

 

Med LED lys på Akershusstranda har vi mye mer lys for 1/3 av strømforbruket.

Klima, energi og luft

Oslo Havn jobber også for å redusere energibruken. ENØK-tiltak er gjennomført i mange av havnas bygg, og utebelysningen har blitt oppgradert med miljøvennlige LED.

Miljøpolitikken i Oslo Havn KF omhandler utslipp til luft, energibruk og avfallseffektivisering. Mål og tiltak for og kutte klimagasser er beskrevet i årlig miljøstatusrapport.