Asfaltproduksjon på Ormsund

NCC starter opp ordinær produksjon ved asfaltverket på Ormsundkaia 12. september.

NCC melder følgende: Den siste uken er det blitt gjennomført en testproduksjon og asfaltverket er nå klarert av leverandøren og settes i ordinær produksjon.

NCC har alle godkjennelser fra Oslo kommune for å drive asfaltverket på Ormsundkaia og når verket nå er klarert av leverandør, er det ingen ting i veien for at asfaltproduksjonen kan starte opp.

Asfaltproduksjonen på Ormsundkaia skal drives i henhold til de krav som stilles for denne typen virksomhet. NCC har satt opp et topp moderne asfaltverk som tilfredsstiller kravene.

7. juli vedtok Plan- og bygningsetaten (PBE) ikke å ta klagene knyttet til det midlertidige asfaltverket på Ormsund til følge.

PBE skriver i vedtaket at «dokumentasjon som har kommet inn i saken viser at tiltaket holder seg innenfor gjeldende regelverk og at gjennomføring av vedtaket ikke vil ha skadelige konsekvenser for området. Ved avveiing av de opplysninger som har kommet inn har Plan- og bygningsetaten ikke funnet grunn til å opprettholde beslutning om utsatt iverksetting».

Fylkesmannen har mottatt klage på denne avgjørelsen. Inntil Fylkesmannen har tatt stilling til begjæring om utsatt iverksettelse, presiserer Fylkesmannen at NCC kan forholde seg til den tillatelse som ble gitt av Oslo kommune.

NCC har fått tillatelse til å produsere asfalt på Ormsund i to år.

Asfaltverk på Ormsund

Da beslutningen om å legge asfaltverket på Ormsund ble tatt, mente Oslo Havn at det ville være praktisk og miljøvennlig med et asfaltverk der. Mesteparten av asfalten består av stein og grus, som fraktes med båt til Ormsund og losses av på kaien. Derfor er det også hensiktsmessig å produsere asfalt der, for å unngå unødvendig transport med lastebil og derav økt forurensning.

En bulkbåt med sand og grus tilsvarer 150 lastebiler på veiene.

Asfaltanlegget på Ormsund er et moderne anlegg som vil følge strenge krav satt av myndighetene. NCC fikk før oppstart av arbeidet med å etablere anlegget alle nødvendige tillatelser fra både Oslo kommune og Fylkesmannen.

Fra asfaltanlegget på Ormsund vil fersk asfalt kjøres ut til bygging og vedlikehold av bil- og sykkelveier i Oslo – en av Europas raskest voksende byer.

Buffersone

Oslo Havn er i gang med å planlegge en buffersone mellom havna og nabolaget som inviterer til rekreasjon og aktivitet.

19. juni arrangerte Oslo Havn en aktivitetsdag, der vi fikk mange gode innspill til hvordan buffersonen kan se ut, og som vil tas med i den videre planleggingen.
 

Faktark: midlertidig asfaltverk


For informasjon og spørsmål, kontakt oss på e-post.