Fakta om asfaltanlegget på Ormsund

NCC vil i juni 2016 etableres et nytt, moderne, mobilt asfaltanlegg på Ormsund.

Anlegget vil produsere asfalt for bygging av veier og sykkelveier i og utenfor Oslo. Sand og grus til produksjonen vil komme sjøveien – det reduserer biltrafikk og sparer miljøet.

Asfaltanlegget vil etableres og driftes i henhold til tillatelsene gitt av Plan- og bygningetaten og miljøkravene til Fylkesmannen i Oslo og Akershus, jmf Forurensningsforskriften kapittel 24.Tillatelsen er gitt for to år.

Det er stilt strenge krav til  asfaltanlegget som driftes av NCC. Oslo Havn vil følge opp at NCC overholder de krav som er satt. 

Derfor trenger vi asfaltanlegget på Ormsund
For å unngå unødvendig lang kjøring med asfalt, er det hensiktsmessig at produksjonen skjer i nærheten av hvor den skal brukes. Det er også bra i et miljøperspektiv.

Asfaltverket
Anlegget vil ha en maxhøyde på ca. 18 meter. 

Operatør planlegger å levere 55–60 000 tonn med asfalt fra juni til oktober i år. Planlagt dagsproduksjon er 700 tonn om dagen. Det tilsvarer mellom 20–30 lastebiler om dagen. Lastebilene vil kjøre via adkomst på Mosseveien og havneveien til Ormsund.

Trasé
Lastebilene vil kjøre via adkomst på Mosseveien og havneveien til Ormsund. Trafikken vil ikke gå forbi Nedre Bekkelaget skole. Området er avsperret sydfra.

Innkjøring asfaltverk_med buffersone.JPGTid på døgnet
Produksjonen vil normalt skje fra kl.06.30 med utkjøring kl.07, og i hovedsak følge arbeidstiden i byggebransjen. NCC vil bestrebe seg på å drifte anlegget slik at det skal være til minst mulig ulempe for naboene. Asfaltsesongen i Oslo går fra påske til jul. I fellesferien stenges anlegget.  

Ingen helsefare
Anlegget vil stå minimum 200 meter fra nærmeste bebyggelse og utgjør ingen helsefare for naboer eller de som oppholder seg i nærheten av produksjonen.

Støv
NCC skal gjøre det som er mulig for å unngå spredning av støv. Steinmaterialene som kommer inn med skip vil bli vannet. Dermed vil spredning av støv fra steinmaterialene bli redusert til et minimum. 

Operatør etablerer også et moderne renseanlegg som vil ta unna mye av støvet fra produksjonen. Støvnivået skal ikke overstige 50 mg/nm3 tørrgass, som er et strengt krav. Det er forventet at fabrikken på Ormsundkaia vil slippe ut 500 gram i timen.

Fyring
De to første ukene vil det bli brukt fyringsolje som fyringskilde. Deretter vil operatør benytte LPG (flytende petroleumsgass) som fyringskilde. Dette vil redusere støv og partikler fra brenningen betydelig.

Utslipp
Asfaltverket på Ormsundkaia er et moderne anlegg hvor asfalten brennes på en lavere temperatur enn det som er vanlig i forbindelse med tradisjonell asfaltproduksjon. Dermed reduseres røyk og avdamping fra produksjonen med inntil 90 prosent. 

Damp
Dampen som kommer fra pipa skyldes vanning av steinmaterialene og er ufarlig.

Målinger
NCC og Bymiljøetaten vil gjennomføre luftmålinger ved anlegget for å kontrollere at utslippene er i tråd med de strenge miljøkravene som myndighetene har satt.

Støy
NCC vil holde seg godt innenfor de strenge kravene som er satt for støy. Kravet er 45 desibel søndager og helligdager og 55 desibel vanlige ukedager. Til sammenligning er det 60–70 desibel i avgangshallen på Oslo lufthavn.

Noe impulsstøy vil forekomme, f. eks. i forbindelse med lasting av biler, men NCC vil gjøre sitt ytterste for å redusere også denne formen for støy.

Lukt
Lukt kan forekomme. 

Faktaark om asfaltanlegget på Ormsundkaia fra NCC

 

IMG_4068.jpg

Slik ser asfaltverket ut i dag (juni 2016).