Fortsatt god tilstand i Oslo havn etter opprydding

Sjøbunnen i Oslo havn er fortsatt renere enn på 100 år, og livet i fjorden er på vei tilbake viser overvåkingen fire år etter fullført sjøbunnopprydning i Oslo.

En rapport fra Norges Geotekniske Institutt og DNV-GL (tidligere Det Norske Veritas) viser at sjøbunnen fortsatt tilfredsstiller målene en satte seg før opprydningen av Oslos havnebasseng. Oslo kommunes prosjekt Ren Oslofjord har fjernet gamle miljøsynder fra tidligere industri til fordel for livet i fjorden.

Norges Geotekniske Institutt og Det norske Veritas har overvåket områdene på oppdrag fra Oslo Havn KF. Livet på sjøbunnen er undersøkt 15 steder i Lohavn, Bjørvika og Pipervika, og på 40 steder er det tatt prøver av sjøbunnen for å analysere om de inneholder miljøgifter.

Sjøbunnen tilfredsstiller fremdeles målene som var satt for oppryddingen, unntatt for en stasjon innerst i Bjørvika, der noe ny forurensning er tilført fra land via overvannskummer. 

Livet på sjøbunnen
Overvåkingen har også sett på om dyr og planter kommer tilbake igjen på bunnen da disse sørger for gode oppvekstvilkår for fisk og skalldyr. Undersøkelsene tyder på at disse etablerer seg på nytt, men det er for tidlig å si noe om hvordan dette vil utvikle seg på sikt.  

Byen forurenser
Overvåkningen viser at byen fortsatt forurenser, og at det er tilført noe ny forurensning med overvannet fra land.

Hovedkilden til ny forurensning er veitrafikken – der partikler skylles vekk fra overvannet og havner via kummer ut i fjorden og til sjøbunnen. Det er også målt noe økning i konsentrasjoner av miljøgifter i enkelte andre områder innerst mot land og ytterst mot områder der det ikke er ryddet i sjøbunnen. 

Utfordringen fremover blir å hindre ny forurensning til fjorden. Skal miljøtilstanden bli bedre må alle gode krefter gå sammen. 
 
- Det er viktig at Oslo kommune har kontroll på overvannshåndteringen og tømming av kummer for å hindre forurensning til sjøen og at det dannes nye forurensede sedimenter, sier direktør i Miljødirektoratet, Ellen Hambro på MD sine nettsider om resultatet av overvåkningen.    

Oslo Havn deltar aktivt i arbeidsgruppen for Vannområde Oslo, der etatene i Oslo kommune jobber sammen for å overvåke og vurdere tiltak som skal til for å nå vannforskriftens mål om god økologisk tilstand. 

Jevnlig overvåkning
Oslo Havn vil fortsette å overvåke de oppryddede områdene og dypvannsdeponiet i tråd med vår blågrønne strategi.

- Ren Oslofjord prosjektet er avsluttet, men vi fortsetter å ha fokus på vannkvalitet.  Alt vann renner ned til det laveste punktet, som i byen vår er fjorden og havna. Vi som samarbeider innenfor Vannområde Oslo er derfor opptatt av å finne kilder og effektive tiltak som stopper forurensningen fra å havne i fjorden, sier miljøsjef Heidi Neilson, i Oslo Havn KF.

Om opprydningen
Oslo kommunes prosjekt Ren Oslofjord for en renere sjøbunn i indre Oslofjord startet i 2006 og ble i hovedsak avsluttet i 2011. I Pipervika utenfor Rådhuset og i Bjørvika, utenfor Operaen ble 95-99 % av forurensningen fjernet. 44 000 containere med forurenset sjøbunn er borte. Hundre års industriavfall ble bokstavelig talt gravd bort og ikke lenger tilgjengelig for organismer som lever i disse områdene. I tillegg har en oppnådd god miljøeffekt ved å dekke til sjøbunnen ned til 20 meter i Pipervika og Bjørvika med ren sand og leire tilsvarende mer enn 77 fotballbaner. Den forurensede sjøbunnen er lagt i et 70 meter dypt dypvannsdeponi utenfor Malmøykalven, dekket til med et 0,4 m tykt lag med sand. Deponiet overvåkes, og det er ikke påvist noen spredning fra deponiet.

Se faktark om sjøopprydningen - Ren Oslofjord