Gi innspill til buffersonen på Ormsund

Oslo Havn trenger din hjelp til å lage et grøntområde som inviterer til aktivitet.

Oslo Havn KF er i gang med å utarbeide en helhetlig landskapsplan for Ormsund buffersone. Som et startskudd skal det være en POP-OPP markering i Ormsund buffersone søndag 19.juni. Følg med på Oslo Havns hjemmeside og FB.

I reguleringsplanen for Sydhavna er det avsatt en buffersone som buffer/visuell skjerming mellom havneområdet ved Ormsund og tilgrensende områder. Buffersonen er regulert til 70 m bredde.

Grøntområde med friluftsliv og aktivitet
For å kunne skape et 70 m bredt og sammenhengende grøntområde, som strekker seg fra dagens randsone og opptil renseanleggstomta, skal en arealsnipp i sørøstre hjørnet av dagens Ormsundterminal transformeres og inngå i buffersonen. Buffersonen vil opparbeides trinnvis, grunnet anleggsvirksomhet på østre del av arealet. Det er håp om at første byggetrinn, dvs randsone, arealsnipp og Eplehagen vil kunne stå ferdig sommer/høst 2017.

Oslo Havn KF ønsker at buffersonen ved Ormsund skal være tilgjengelig og oppfordre til friluftsliv, aktivitet og opphold.

Medvirkning
Oslo Havn KF har valgt landskapsarkitektfirmaet bar bakke AS, som nylig har kartlagt det nære landskap og har registrert vegetasjonen av det kommende grøntarealet til å bistå oss i arbeidet.  For kunne skape et attraktivt og aktivitetsfullt grøntområde legges det opp til en medvirkningsprosess,  hvor vi ønsker å få brukere, naboer, bydel, off.etater m.fl – til  å komme med innspill og ønsker for hva buffersonen skal bli og kunne innholde. I sammenheng med medvirkningsprosessen er det er inngått avtale med firmaet LEVA Urban Design AS som skal i gang med både intervjuer og spørreskjemaer mm.

Se faseplan for oversikt over området og fremdriftsplan:

Faseplan buffersone Ormsund

Har du noen spørsmål eller innspill til buffersonen?

Kontakt prosjektleder Anne Trine Hoel anne.trine.hoel@ohv.oslo.no