Ormsund flerbruksterminal

Her vil det håndteres ulike typer sjøveis gods til Oslo.

Her kan det komme bulk, stykkgods, masser og materialer til et Oslo som vokser. Det planlegges for mer aktivitet på området. Ormsund er regulert som havneområde, men det vil ikke bli kranbasert containerhåndtering eller skrapjern på terminalen (ref. reguleringsplanen for Sydhavna).

Oslo Havn er i kontinuerlig kontakt med kunder om mulighetene for å ta i mot og håndtere ulike typer gods i Oslo havn.

Oslo Havn tar sikte på å få fjernet containerkranen som står på Ormsund, og også kranen som står ytterst på Sjursøya innen våren 2017. Prosessen har tatt noe tid da kranene har vært forsøkt solgt. Vi legger opp til at
kranene demonteres på plass og selges til gjenbruk som stålskrap.

Veisalt til østlandsområdet
Siden november 2016 har GC Rieber Salt med Oslo Stevedore Selskap (OSS) som operatør importert veisalt til Ormsund. Saltet  losses med kran fra båt til kai, hovedsakelig på dagtid og utover kvelden. Saltet mellomlagres på terminalen og tippes over på lastebiler ved hjelp av hjullaster. Lasting og utkjøring av saltet via havneveien vil foregå på kveld og til dels på natt for å unngå rushtid og kø på veiene.

Mulighet for avfall til gjenvinning
Oslo Havn har vurdert mulighetene for å ta inn avfall til energigjenvinningsanlegget på Klemetsrud med skip til Ormsund. Avfallet energigjenvinnes på Klemetsrud til miljøvennlig fjernvarme og strøm, som distribueres videre til Oslos befolkning. Dette ble i fjor tatt inn med skip til Sjursøya, og er en type gods som kun håndteres i vintermånedene. Avfallet er innpakket og tildekket, og korttidslagres i telt før transport til Klemetsrud. Oslo Havn har vurdert at dette er en type gods som det kan være mulig å ta inn over Ormsund, under forutsetning av at en tar de nødvendige hensyn.

For kommende vinter er det midlertid ikke planlagt å ta dette inn over Ormsund. 

Midlertidig, mobilt asfaltanlegg
NCC etablerte i juni et nytt, moderne og mobilt asfaltanlegg på Ormsund. Anlegget produserer asfalt for lokal veibygging i og utenfor Oslo. Ordinærproduskjon startet opp i september.  NCC har fått tillatelse til å produsere asfalt på Ormsund i to år.

9. juni fikk NCC et vedtak fra Plan- og bygningsetaten om midlertidig stans i oppføringen av anlegget i påvente på en klagebehandling. 7. juli vedtok Plan- og bygningsetaten (PBE) ikke å ta klagene knyttet til det midlertidige asfaltverket på Ormsund til følge. PBE skriver i vedtaket at «dokumentasjon som har kommet inn i saken viser at tiltaket holder seg innenfor gjeldende regelverk og at gjennomføring av vedtaket ikke vil ha skadelige konsekvenser for området. Ved avveiing av de opplysninger som har kommet inn har Plan- og bygningsetaten ikke funnet grunn til å opprettholde beslutning om utsatt iverksetting».

Fylkesmannen mottok klage på denne avgjørelsen, og måtte ta stilling til begjæring om utsatt iverksettelse. NCC startet 12. september med ordinær asfaltproduksjon i tråd med tillatelsen gitt av Oslo kommune i påvente av Fylkesmannens avgjørelse.

Fylkesmannen har 1. november 2016 meddelt  NCC at klagernes anførsler til asfaltanlegget ikke har ført frem, og kommunens tillatelse blir stående. Fylkesmannens vedtak er endelig.  Oslo Havn tar avgjørelsen til etterretning.

Les mer om asfaltanlegget.

Kortreist stein til byggebransjen
Norstone på Ormsund forsyner byggebransjen på Østlandet med singel, grus og pukk. Varene skipes med båt fra Norstones verk på Tau og Dirdal i Rogaland, og med effektive sjøtransportløsninger ønsker de å konkurrere med masser som i dag transporteres inn til Oslo med lastebil. 

Oslo Stevedore Selskap (OSS) er operatør på det området av Ormsund som Norstone disponerer.

Norstones terminal med båt nær 704 x302

Siste containerbåt forlot Ormsund i desember etter 33 års drift på terminalen. Nå er alle containere samlet på containerterminalen på Sjursøya, Yilport Oslo.

Oslo Havn- støyregler og støyskjema:
Se info om støy og støyregler i Oslo havn.


Oslo Havn har faste rutiner på viktige områder som kan forebygge støy. Send din klage via vårt støyskjema slik at klagen blir registrert og vi sikrer oppfølging, samtidig som vår støyrådgiver får et automatisk varsel.