Naturmangfold

Naturmangfold

Mål: Oslo Havn KF som grunneier vil i samarbeid med havnekunder og entreprenører bidra til å beskytte sårbare arter i nærområdet på land og langs våre kaier.

Oslo Havn gjør det grønt og trivelig der vi kan, og gir plass til truede arter.
Oslo Havn KF (HAV) jobber for å bevare sårbare stedegne arter og bekjempe fremmede arter. Spesielt øyene i indre Oslofjord har mange sårbare og artsrike områder. Våre havneaktiviteter kan påvirke dette negativt og derfør gjør vi det vi kan for å redusere denne risikoen, og bidra til å bevare det biologiske mangfoldet i vårt nærområde.

På land er den største utfordringen alle de fremmede plantene som truer med å utkonkurrere de stedegne. HAV bekjemper fremmede arter hver sesong, og hindrer dem i å spre seg til de vernede områdene, som f.eks. Hovedøya. HAV arbeider også med å overvåke og beskytte de få ønskede planteartene i havna.

2017 var første året uten fremmedarten, Boersvineblom, siden den ble oppdaget i 2010. Dette kan vi være stolte av og takke dedikert teknisk personell med gartner kunnskaper som hvert år leter etter denne agressive fremmedarten. For mer informasjon se oppdatert rapport om arter i Oslo havns geografiske område.

Kunstige rev
Etablering av kunstige rev er et viktig miljøtiltak, både for å forbedre vannkvaliteten og for å øke det biologiske mangfoldet i sjøen. Kunstige rev fungerer både som næringsområder og skjulesteder for fisk og andre mobile marine dyrearter. I tillegg danner de habitat for marine arter som er avhengig av hard bunn og tredimensjonale habitater, som naturlige rev vanligvis sørger for. 

HAV ønsker å bidra til at Vannområde Oslo tilfredsstiller Vannforskriftens krav om god økologisk tilstand. Det er satt ut kunstige rev og blåskjelltau i Bjørvika utenfor Operaen, og på Tjuvholmen. Revene har ført til et sunnere økosystem og blåskjelltauene gir renere vann. HAV overvåker revene, og vurderer tiltak om nødvendig. HAV har vært med på en stor opprydning i Oslos havnebasseng som har bidratt til mer liv i fjorden. Vi er som alle som er glade i sjøen opptatt av å sikre biologisk mangfold i fjorden, uten at det er vår oppgave å ta stilling til om hummeren skal fredes eller ikke. Dette spørsmålet overlater vi til de faglige myndigheter å ta stilling til.

HAVs blågrønn strategi
Nei-arter i Oslo havn – fremmede arter
Ja-arter i Oslo havn – truede eller sårbare arter

HAV hadde dykkere nede for å dokumentere tilstanden på de kunstige revene under Tjuvholmen og i Bjørvika ved operaen i desember 2013. Denne rapporten viser funnene og status observert.

Naturmangfold