Utslipp på Sjursøya

Fakta

Det ble 27. desember oppdaget en lekkasje fra Shells tankanlegg på Sjursøya.

Politi, brannvesen og eksterne rådgivere bistår Shell i etterkant av lekkasjen. 

Per 13.januar er 33 % av den antatte utslippsmengden samlet opp.  

Utslipp på Sjursøya

(14.03.2013) Diesel og parafin har lekket ut fra Shells tankanlegg på Sjursøya. Området overvåkes døgnet rundt, og en arbeider med å begrense og samle opp lekkasjen.

En antar at 335 000 liter diesel og parafin kan ha lekket ut. Pr. 14.mars er 170 550 liter samlet opp, som er 51,1 % av den antatte mengde. Lenser er lagt ut i sjøen som et sikkerhetstiltak. Det er observert små mengder oljefilm på sjøen innenfor lensene som fortløpende suges opp. Området overvåkes døgnet rundt og en arbeider med å kartlegge og begrense spredningen for oljelekkasjen.

Lekkasjen fra Shells anlegg på Sjursøya ble oppdaget om morgenen 27. desember.  

Begrense spredning
Lekkasjen startet med to ødelagte ventiler inne på anlegget. Shell estimerer at så mye som 335 000 liter diesel og parafin kan ha lekket ut, det aller meste er diesel. Det er gravd flere brønner og groper inne på området hvor man ved hjelp av sugebil forsøker å samle opp dieselen som er forsvunnet ned i grunnen. Dette arbeidet vil pågå i lang tid framover.

Kystverket har gitt Shell pålegg om tiltak for å hindre og begrense skadevirkningene av forurensningene, blant annet en miljørisikovurdering. Direktoratet for Samfunnsberedskap, Klima- og forurensningsdirektoratet og Kystverket har utført tilsyn på anlegget.  

Sjøfugl
Representant fra Norsk Ornitologisk Forening har gjort evalueringer av fugleliv. Det er ikke funnet skader på fugler. 

Spesialister på stedet
Søndag 30. desember 2012 var det en befaring på området for en rekke offentlige myndigheter. Representanter fra Miljø- og samferdselsavdelingen i Oslo kommune, Kystverket, Direktoratet for Sivil Beredskap, Fylkesmannen, Oslo Brann- og Redningsetat og Oslo Havn KF var til stede. På dette tidspunkt var det ingen som hadde noe å innvende til de tiltakene som Shell har iverksatt forå håndtere situasjonen. De får bistand av rådgivende spesialister på lekkasjer og grunnforurensning, og brannvesenet bistår med å legge ut lenser i sjøen.