• Fin beliggenhet. Skur 33 (innmerket) ligger fint til på utsikkeren nedenfor Akershus festning.
  • Nær sjøen. I skur 33 kan en skape noe unikt i et område som skal vitaliseres.
  • Vil ha enda mer folkeliv. Båttrafikk og folkeliv på Akershusstranda.

Søker aktør til restaurant/bar

Vi søker proff aktør til utvikling og drift av skur 33 på Akershusstranda.

Oslo Havn KF er i gang med å vitalisere og åpne Akershusstranda for folkelig aktivitet og ferdsel. Skurene langs Akershusstranda betraktes som et helhetlig kultur- og havnemiljø som skal bevares, men innholdet og bruken av skurene kan utvikles. I denne forbindelse skal hoveddelen av skur 33, beliggende på utstikkeren like nedenfor Akershus festning, utvikles og leies ut til helårsrettet restaurant-/kaffebar-/barvirksomhet med folkelig profil.

Restaurant/kaffebar-/bar
Oslo Havn KF søker etter et firma som ønsker å utvikle og drive en restaurant-/kaffebar-/barvirksomhet med folkelig profil i skuret. Søknader med forslag til driftskonsept og utvikling av skuret ønskes. Gode og kreative
løsninger etterlyses. Aktuelle søkere må selv bekoste og gjennomføre en ombygging av skuret til restaurant-/kaffebar-/barvirksomhet. Dette innebærer at leietaker selv må stå for alle nødvendige søknader, etablering av nødvendig infrastruktur (herunder etablering og fremføring av nødvendig strøm, samt evt. etablering av nødvendig kloakk/fettutskiller) og ombygging av lokalet, samt etablering av det valgte konseptet.

En leiekontrakt på 10-15 år vil bli tilbudt firmaet som velges av Oslo Havn KF.

Alle profesjonelle aktører ønskes velkommen til å sende søknad med utfyllende utviklings- og forretningsplan.

Oslo Havn KF ønsker:

  • Profesjonell aktør som har god kunnskap og erfaring med denne typen utvikling og drift
  • Stabil aktør som har nødvendig kapital til å etablere og drive helårsrettet virksomhet som stimulerer til økt bruk av Akershusstranda
  • Aktør med realistisk forretningsplan, som beskriver et helhetlig og langsiktig driftskonsept, herunder finansiering
  • Publikumsvennlige konsept
  • Aktør med referanser/referanseprosjekt
  • Gjerne et konsept som gir et tilbud til barn og unge

Valg av leietaker vil basere seg på en samlet helhetsvurdering, hvor bla. erfaring, kvalifikasjoner, konsept og estetikk vil bli vektlagt. Oslo Havn KF forbeholder seg retten til å forkaste samtlige søknader.

Fakta om bygget:
Skur 33 er et betongbygg med et bruttoareal på 537,5 m2, hvor det i første omgang settes av ca. 316 m2 til serveringsvirksomhet. Skuret ble ferdigstilt i 1952.

Skuret har en flott beliggenhet ved kaikanten på Akershusutstikkeren, med kort avstand til Akershus festning, Rådhusplassen og Aker Brygge.

Skuret har frem til nå vært benyttet til lagervirksomhet og kontor i forbindelse med charterbåtvirksomhet.

Akershusutstikkeren er regulert til spesialområde, havn, skoleskipsanlegg.

Plantegning av skur 33

Reguleringsbestemmelser for Rådhusplassen og Akershusstranda

Reguleringskart for Rådhusplassen og Akershusstranda


Uteservering:
Det tilbys i tilknytning til skuret et areal på minimum 129 m2 til uteservering. I tillegg gis det i en prøveperiode tilbud om å leie ca. 41 m2 areal langs langsiden av serveringslokalet mot sjøsiden. Maksdybden på

dette prøvearealet kan ikke overstige 120 cm. Det vil bli inngått en separat leiekontrakt for uteserveringsarealene.

Tegning som viser mulig uteserveringsareal

 
Økonomiske rammer:
Det forutsettes at leietaker er ansvarlig for den praktiske gjennomføringen av det valgte tiltaket, samt har den økonomiske risikoen for gjennomføringen.

Årlig leie for skur 33 vil bli fastsatt ut fra en takst som forutsetter restaurantdrift i lokalet. Leien vil enten bli satt til en prosentsats av omsetningen med en minimumsleie, eller til en kvadratmeterpris.

Leietaker skal i ombyggingsperioden betale standard skurleie, pt. kr. 402 pr. m2 pr. år eks. mva. i leie. Ombyggingsperioden anses å løpe fra kontraktens oppstartstidspunkt frem til leietaker starter opp drift i lokalet.

Det tas i utgangspunktet sikte på at ombyggingen av skuret starter opp høsten 2013 og at restauranten er klar for drift fra våren 2014. Ombyggingsperiodens lengde vil kunne variere ut fra valgt konsept.

Leie for uteserveringsarealet vil bli enten bli satt til en prosentsats av omsetningen eller til en kvadratmeterpris.

Fellesvisning: onsdag 13.03.2013 kl. 13-13.30.

Søknadsfrist: tirsdag 30.04.2013

Søknad med komplett forretningsplan og illustrasjoner sendes: Eiendomsseksjonen, Oslo Havn KF,
Postboks 230 Sentrum, 0103 Oslo

For nærmere info:
kontakt Gjertrud Melhus, tlf. 90 40 69 56

gjertrud.melhus@ohv.oslo.no