Tilfredse med regjeringserklæringen

Tilfredse med regjeringserklæringen

Den påtroppende Solberg-regjeringen skriver i sin regjeringserklæring at det skal legges til rette for at mer gods transporteres til sjøs. Dette er mange havneledere positive til.

-Den nye regjeringen virker konkret i sin omtale av sjøtransporten. Erklæringen tyder på en satsning på sjøtransport. Det er positivt fordi dette er fremtidens transportform for gods. Vi ser frem til arbeidet med en nasjonal havnestrategi og hvordan dette vil stemme med vår Oslo Havneplan 2030, sier Anne Sigrid Hamran, havnedirektør i Oslo.

I regjeringserklæringen står det at «regjeringen vil legge til rette for at mer gods transporteres til sjøs. Det vil gi både trafikksikkerhets- og miljøgevinst, ved at betydelig færre tunge kjøretøy kjører på norske veier».

-Effektive knutepunkter mellom transportformene

Arnt-Einar Litsheim i Norsk Havneforening er også positiv til det som står i erklæringen:

-Regjeringsplattformen inneholder tiltak som tyder på at den kommende regjering følger opp den sittende ambisjon på området, noe som er bra for miljøet, næringslivet og samfunnet, sier Litsheim

-På miljøsiden vil en legge til rette for landsstrøm for ferger og cruiseskip i flere havner, samt innføre en vraktpantordning for norskregistrerte skip. Sistnevnte kan innebære mer effektive skip og raskere ledetid, noe som igjen vil forbedre sjøtransportens konkurransekraft, fortsetter Litsheim.

I erklæringen vil man også legge til rette for effektive knutepunkter mellom transportformene. Gods på jernbane skal styrkes og sees i sammenheng med sjø og vei.

-Konkret på kystsiden, så peker regjeringen på områder vi som aktører har spilt inn i forbindelse med bl.a nærskipsfartstrategien og lossaken. De områdene som er skissert er i stor grad rettet på avgifter og sikkerhet, noe som er viktig men ikke tilstrekkelig. Vi skulle sett mer konkrete tiltak rettet mot målet, nemlig mer gods fra vei til sjø. Her arbeider vi både med en incitamentsordning, tilskuddsordninger og FOU-tiltak (varestrømskartlegging). Dette er områder som den nye regjeringen overtar etter den sittende og som de har signalisert i NTP-sammenheng at de vil styrke. Vår jobb som talerør for havne-Norge er å delta aktiv i disse prosessene i forhold til utforming av konkrete tiltak. På den måten fornyer vi transport-Norge til det beste for næringslivet, miljøet og samfunnet. Ingen kø på sjø!, sier Arnt-Einar Litsheim.

Tilfredse med regjeringserklæringen

 Anne Sigrid Hamran 

Tilfredse med regjeringserklæringen
 Arnt-Einar Litsheim