Justeringer i Oslo Havns tariffpriser

Justeringer i Oslo Havns tariffpriser

Oslo havnestyre har vedtatt priser og forretningsvilkår for Oslo Havn KF fra 1. januar 2014.

I gjennomsnitt er prisene oppjustert med 1,4 %. Utover dette er det gjort endringer i prisoppsett og vilkår på følgende punkter: 

Kapittel IVVannleveranser til skip, mv.

Prisene på overtidstillegget som belastes mottakeren ved vannleveranser utenom ordinær arbeidstid framgår nå av regulativet.

Kapittel V – Skipsrenovasjon

Cruiseskip som leverer avfall kildesortert oppnår en betydelig rabatt i avfallsgebyret. Erfaring tilsier at det er nødvendig å skjerpe kravet til kildesorteringen. Det er derfor satt som et vilkår at avfallet må være kildesortert i minst 3 resirkulerbare fraksjoner for at skipet skal oppnå rabatten.

Maksimalt kvantum oljeholdig flytende avfall som kan leveres fra cruiseskip innenfor gebyr-ordningen, uten at det medfører tilleggskostnader for skipet, er økt fra 3 m3 til 5 m3. 

Kapittel VI – Vederlag av passasjerer og passasjerbiler, ISPS-gebyr m.m.

Bestemmelsen om at det skal betales passasjervederlag for passasjerer i lokaltrafikk, som er ny i 2014, er tatt inn som et eget avsnitt i dette kapittelet. Når det gjelder passasjerer med tur- og charterbåter vil vederlaget kun bli innkrevet i perioden april – september.

Kapittel VIII – Bortleie og bruk av kran

I avsnittet om krantakster er gjort flere endringer som til sammen utgjør en vesentlig forenkling av regulativet. Blant annet er det nå samme timepris for alle typer av svingkraner.

Kapittel XI – Diverse tjenester, utleie av utstyr m.m.

I dette kapittelet er tatt inn en liste over diverse priser som ikke tidligere har vært publisert. Disse prisene er gruppert i 3 kategorier:

a) Oppdragsarbeid.

b) Slippsetting av båter.

c) Utleie av rullende og flytende materiell.

Priser og vilkår

Justeringer i Oslo Havns tariffpriser