Fraråder bruk av Langøyene

Fakta


Oslo kommune har stengt av Langøyene på grunn av funn av betydelig forurensning på øya

 

 

Fraråder bruk av Langøyene

Bymiljøetaten i Oslo kommune fraråder publikum å oppholde seg på Langøyene i indre Oslofjord.

Pressemelding fra Bymiljøetaten:

Bakgrunnen for dette er at kommunen har fått foreløpige resultater fra en miljøteknisk undersøkelse av det gamle deponiområdet på øyene. Undersøkelsen viser at deponiområdet kan være en langt større forurensningskilde enn tidligere antatt. Inntil resultatet fra undersøkelsene er nøye gjennomgått ønsker ikke Bymiljøetaten aktivitet i området.


På bakgrunn av de opplysningene Bymiljøetaten ble gjort kjent med i går ettermiddag valgte etaten å stenge alle vannuttak på øya umiddelbart. Etaten informerte i går kveld publikum som oppholdt seg på Langøyene om situasjonen, og anbefalte dem å forlate øya. Det ble satt opp ekstra avgang fra øya rundt kl. 22 i går kveld. Ruters ferger trafikkerer ikke til øyene fra og med onsdag 12. juni inntil videre.


Kommuneoverlegen i Oslo vurderer den akutte helserisikoen som liten. Dette basert på den informasjonen som foreligger så langt.  Kommuneoverlegen påpeker imidlertid at grunnvannet ikke må drikkes.


De foreløpige resultatene fra undersøkelsene viser at det finnes betydelig forurensning i/fra det gamle deponiområdet på Langøyene. Ut fra de analysene som er gjort konkluderer undersøkelsen med at avfallsfyllingen fortsatt må sees på som en aktiv forurensningskilde. Det øvre jordlaget er forurenset i betydelig større grad enn det KLIFs helsebaserte grenseverdier tillater for et friluftsområde. Det er særlig funnet forhøyede konsentrasjoner av bly,
kvikksølv og PAH. Konsentrasjonene av tungmetaller og andre miljøgifter i grunnvannet gjør det sannsynlig med forurensningsspredning via sigevann til sjø. Grunnvannet må ikke drikkes.


Det vil foreligge en endelig rapport seneste torsdag 13. juni. Oslo kommune vil da se grundig på anbefalingene i rapporten og vurdere hva som må gjøres og hvilke tiltak som må iverksettes på kort og lang sikt for å gjøre Langøyene tilgjengelig for publikum igjen.


Fakta om Langøyene

Langøyene ligger i Bunnefjorden i Nesodden kommune og eies og forvaltes av Oslo kommune. I perioden 1904 til 1948 ble Langøyene benyttet som Oslo kommunes avfallsdeponi. Umiddelbart etter at avfallsdeponeringen var avsluttet i 1948 ble deponiet tildekket og overflaten ble tilrettelagt for bading og friluftsformål.


Langøyene ligger geografisk i Nesodden kommune, men det er Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo kommune som er grunneier. Bymiljøetaten i Oslo kommune er forvalter av eiendommen.


Kontaktpersoner:

Hans Edvardsen, direktør Bymiljøetaten, tlf. 900 21 888

Eskil Bråten, fungerende direktør Eiendoms- og byfornyelsesetaten, tlf. 905 77
199