Nytt EU- krav kan føre til flere vogntog på veiene

Nytt EU- krav kan føre til flere vogntog på veiene

100 000 flere trailere kan om få år komme over Svinesund, viser rapport som har utredet svoveldirektivets konsekvenser for sjøtransporten.

Undersøkelsen utarbeidet av Thema Consulting Group på oppdrag fra Oslo Havn KF, Norsk Industri/NHO og OMYA Hustadmarmor viser at sjøtransporten vil få økte kostnader til dyrere drivstoff som kan føre til at gods overføres fra sjø til vei. Dette er stikk i strid med de nasjonale mål om mer gods den miljøvennlige sjøveien.

Tanken bak svoveldirektivet som pålegger redere å begrense svovelmengden i drivstoff brukt i SECA- området til 0,10 % svovel fra 1. januar 2015 er god, og vil gjøre sjøtransporten enda grønnere enn i dag. Men direktivet innebærer også store kostnader for bransjen, som i stor grad kommer til å måtte gå over til kostbar lavsvovel diesel, eller investere i dyr renseteknologi, eller LNG-skip.

Næringslivet og forbrukere kan få økte kostnader på 4-6 milliarder kroner hvert år, viser undersøkelsen. Halvparten av denne regningen vil sendes videre til norske forbrukere i form av dyrere varer. 

De nye miljøkravene vil bli en stor utfordring for sjøtransporten i konkurransen med landeveien, som er en vinner i dag. Alle aktører innenfor sjøtransport må bli mer effektive, og myndighetene utfordres til å ta grep som hindrer at mer gods går landeveien.

Rapportens hovedfunn kan oppsummeres med følgende 6 punkter:

* Norsk næringsliv og norske forbrukere står overfor en samlet kostnadsøkning som følge av svoveldirektivet på i størrelsesorden 4 til 6 milliarder kroner årlig som vil slå inn i norsk økonomi allerede fra 2015.

* Rundt regnet halvparten av regningen, dvs. 2 til 3 milliarder kroner, vil bli sendt videre til norske forbrukere i form av høyere forbrukerpriser. Den resterende halvparten vil hovedsakelig bli dekket av vareeierne i form av lavere inntjening og verdiskaping. Det er særlig eksportindustrien som blir rammet.

* En viss reduksjon i verdiskapingen i den norske skipsfartsnæringen og havnevirksomhet kan også påregnes.

* Svoveldirektivet fører til en vridning av konkurransesituasjonen til fordel for veitransport på bekostning av sjøtransport. Det betyr at myndighetenes mål om å øke sjøtransportens andel av det fremtidige transportvolumet blir vanskeligere å realisere.

* Ved ulike tilnærminger har vi anslått at mellom 1 og 2 millioner tonn gods på kort sikt vil bli overflyttet fra sjø til vei som følge av svoveldirektivet. Det tilsvarer mellom 95000 og 190000 flere tungtransporter årlig på norske veier enn i dag.

* Svoveldirektivet stimulerer til, men vil ikke alene medføre utstrakt bruk av skrubbere og LNG-båter.

Om svoveldirektivet:

1.  januar 2015 trer et EU-direktiv om svovelinnhold i skipsdrivstoff i kraft som krever at svovelinnholdet skal reduseres 1 % til 0,1 %, altså til en tiendedel av dagens krav. Direktivet gjelder alle skip som seiler i det som kalles SECA-området og omfatter Østersjøen, Skagerak og Nordsjøen opp til 62. breddegrad, samt den engelske kanal til Bretagne. Målet med kravet er å redusere sjøtransportens utslipp til luft som i dag er store globalt sett.