Riving av skur medfører veiomlegging

Riving av skur medfører veiomlegging

I forbindelse med restrukturering av bulkterminalen på Sjursøya skal skur 85 og 87 rives. Dette fører til en midlertidig veiomlegging i området.

Felleskjøpet Agri SA har engasjert AF Decom som entreprenør for gjennomføring av rivearbeidene på Nordre Sjursøykai. Det forberedende arbeidet startet 11. august, og planen er at rivingen av skur 87 starter opp i uke 35.

Entreprenøren har følgende fremdriftsplan for arbeidene:

  • 11.august - 1. september: Innvendig sanering av området
  • 25. august - medio oktober: Manuell riving
  • 15. september - 13. oktober: Omlegging av veien forbi skur 87, for å etablere en sikkerhetssone ved riving av søndre del av skuret. Veien legges om sydover, opp på fortau. Det blir kun ett lysregulert kjørefelt for trafikken forbi skur 87 i denne perioden. Denne omleggingen vil medføre redusert fremkommelighet for biltrafikk.

Det blir etablert en midlertidig løsning for syklende og gående syd for omlagt vei i denne perioden.

Skur 85 antas revet i september/oktober. Riving av dette skuret medfører ingen omlegging eller innskrenkning av veien. Naboer kan i forbindelse med rivearbeidene oppleve øket støy- og støvproblemer, men AF Decom vil iverksette tiltak for å redusere disse belastningene. 

Se skisse over opplegging av trafikk under ombyggingsfasen utarbeidet av AF Decom