Trafikkomlegging i Bjørvika

Trafikkomlegging i Bjørvika

Mandag 12.januar kl. 18.00 stenges Havneveien for all gjennomfartstrafikk i begge retninger.

Årsaken til stengingen er byggevirksomhet på tomtene langs sørsiden av Dronning Eufemias gate i regi av Oslo S Utvikling og HAV Eiendom. Havneveien følger i dag en trasé tvers over disse eiendommene.

Adkomst til Sørenga vil bli opprettholdt via rundkjøringen på Grønlia. I vestre ende blir Havneveien stengt for gjennomfart ved krysset Operagata/Nylandsveien.

Syklister som kommer fra Mosseveien / Sydhavna henvises til sykkeltrasé langs kong Håkon 5s gate og videre i Dronning Eufemias gate. Gående kan krysse Kong Håkon 5s gate og følge gaten på langs vannspeilet. De kan også benytte gangbru fra Sørenga over til Operaen.

Se kart over sykkeltrasè

Se kart over gangtrasè 

Se kart over nytt kjøremønster

Bilister henstilles om å benytte Opera-tunnelen til all gjennomfartstrafikk gjennom Bjørvika.

Bjørvika vil fortsatt være et byggeområde også etter denne omleggingen. Hovedvegnettet i Bjørvika er i hovedsak ferdigstilt. Gatenettet i Bispevika åpnes etter hvert som bebyggelsen ferdigstilles, fra 2018 og i årene deretter. Havneveien vil da få ny trasé og bytte navn til Operagata parallelt med Dronning Eufemias gate, og Rostockgata parallelt med Kong Håkon 5s gate.

Bjørvika Infrastruktur tar nå over ansvaret fra Statens vegvesen for midlertidige veger og nye midlertidige kjøreruter på lokalvegnettet i Bjørvika. Med ferdigstillelsen av Dronning Eufemias gate sommeren 2015, og Sydhavna høsten 2015, er Statens vegvesens prosjekt i Bjørvika avsluttet.

Trafikkinformasjon For oppdatert trafikkinformasjon: Ring 175, eller se www.vegvesen.no/trafikkmeldinger

Se også www.vegvesen.no/vegprosjekter/bjorvika for oppdaterte trafikkmønstre.