Ny adkomst til Sydhavna - Ormsundporten stenges

Ny adkomst til Sydhavna - Ormsundporten stenges

All trafikk til Norges største godshavn i Sydhavna skal gå fra den nye direkte adkomsten via Mosseveien. Ormsundporten stenges 18. november kl.15.

Deler av krysset har vært i drift noen måneder, men fredag 13. november ble Sydhavnakrysset offisielt åpnet av Statens vegvesen og Oslo Havn KF.

Den nye adkomsten gir bedre fremkommelighet for næringstrafikk til og fra havna, kollektivtrafikken på Mosseveien og for gående og syklende.

Godsvirksomheten i Oslo samles i Norges største godshavn i Sydhavna som øker havnetrafikken og krever en effektiv adkomst.  

Ny effektiv adkomst til Norges største godshavn
All trafikk til godshavna vil gå via det nye Sydhavnakrysset på en rundkjøring på lokk over E 18 Mosseveien ved Kongshavn.
Godstrafikken til og fra havna får direkte adkomst både sørover og nordover på Mosseveien.
Det er totalt seks kjørefelt i krysset, med to kjørefelt, to av- og påkjøringsfelt, og to kollektivfelt. Kollektivfeltet går over lokket.

Se Statens vegvesens kart for kjøremønster for alle trafikanter E 18 Mosseveien

Nytt trafikkmønster i Sydhavna
På havneveien ved Kongshavn er det laget en ny rundkjøring som samler adkomsten til alle virksomheter på Kongshavn ett sted.
Det er innført 3- feltsvei mellom Kongshavn og Sjursøya, med to inngående felt inn til Sydhavna, og ett nordgående felt ut fra Sydhavna. 
* Fartsgrensen er 30 km for hele området.
* Parkering i Sydhavna er kun tillatt på oppmerkede plasser – disse er merket.

Det nye kjøremønsteret vil til sammen bedre fremkommeligheten, trafikkflyten og trafikksikkerheten i området.

Vi oppfordrer alle trafikanter til å bidra til trygg og sikker ferdsel.

Se kart over trafikkmønster i Sydhavna

Ormsundbommen stenges 18. november -nabolaget slipper havnetrafikk - egen adkomst til Ormsundveien 9
For Oslo Havn og for nabolaget på Bekkelaget / Ormsund og Nedre Bekkelaget skole er det ikke minst viktig at vi kan stenge Ormsundporten slik at nabolaget nå slipper havnetrafikken.

Ormsundporten vil stenges for trafikk 18. november kl.15. Porten vil kun være tilgjengelig for nødetater.

Det blir egen adkomst inn til Ormsundveien 9 fra havneveien som skjer via det nye Sydhavna- krysset. Se kart

Ny adkomst til Sydhavna - Ormsundporten stenges